جاذبه های تاریخی استان اصفهان

کوه آتشگاه اصفهان

آتشگاه اصفهان یکی از هفت آتشکده بزرگ و مهم دوران ساسانیان است.