باشگاه فرهنگیان استان گلستان

خانه معلم گنبد کاووس

خیابان طالقانی شرقی، اداره آموزش و پرورش گنبدکاووس
071-33555147