روستای پاقلعه در 9 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بجنورد,دهستان آلاداغ واقع شده است.

ﺑﺎﻏﺎت ﻣﻨﻄﻘﻪ در دره ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ_ ﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ, در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎل، ﺷﺮق، ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ روﺳﺘﺎ ﻗﺮار گرفته‌اند.

از مهمترین جاذبه های روستا می توان به رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ (ﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ)، ﭼﺸـﻤﻪ ﻫـﺎ، دره ﻫـﺎ، ﺑﺎﻏـﺎت، ﮐﻮﭼـﻪ ﺑﺎﻏﻬـﺎ، ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻣﻨﻄﻘﻪ،  ﻗﻠﻌﻪ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ(داﺷﻠﯽ ﻗﻠﻌﻪ ) و ﺧﺎﺗﻮن ﻗﯿﺎﻣﺖ اشاره کرد.

فیلم معرفی روستای پاقلعه بجنورد

آدرس روستای پاقلعه بجنورد

گالری عکس روستای پاقلعه بجنورد