قبل
بعدی
مکان تاریخی خاصی را میشناسید؟؟؟
کسب و کار خاصی داری ؟؟؟
صاحبان مشاغل : برای شما برنامه ویژه ای داریم ....
یا میخوای جاذبه های گردشگری محل سکونت رو معرفی کنی ؟؟؟
قبل
بعدی
قبل
بعدی

مجتمع آموزشی امام رضا

مجتمع آموزشی امام رضا

معرفی مجتمع:مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا ؛ با قریب 3 هزار دانش آموز و در وسعتی بالغ بر 6 هکتـار از ســال 1383 در دو واحـد پســرانه و دختــرانه آغـاز به فعـالیت نمـوده است . این مرکز به عنوان بزرگ ترین واحـد آموزشـی کشور با رویکردی دینـی و با کسب افتـخـارات آموزشـی ؛ همواره مـورد اسـتـقبال و عنایت ویژه خـانـواده ها و مدیران محترم در سطـح استـان و کشور قرار گرفته اسـت . مجتمع آموزشی و فرهنگی امام رضا مفتخر است در راستای تبدیل شـدن به ((الگـویی فراگـیر )) ، گام هـای متعـدد ، قابل قبول و برجـسته ای برداشـته است. طراحی ، ساخت و بهره گیری از سیستم نرم افزاری مدیریت مدرسه: EMISهدف از این طراحی (در نبود سیستم جامع قابل خریداری از بازار) پشتیبانی دقیق و به موقع از فعالیت های تدارک یافته است . صرفه جویی در زمان و هزینه ها دیگر معیار مطلوب و دلخواهی است که می تواند منجر به تحرک بیشتر هر سازمان گردد . در اختیار داشتن سوابق فعالیت ها در دوره های پیشین موجب می شودتا تغییرات در سـازمـاندهی و جـابه جایی نیروی انسـانی و برنامـه ها با کمترین خسـارت امکانپذیر شود. از دیگر سو دسـتیابی به گزارش های تحلیلی و تخصصـی که نیازمند صرف زمان و بکار گیری نیرو های متخصـص می باشد ؛ به سیستم واگـذار شـده و امـور با اشـراف لازم و تدابیر کافی توسط مدیر به جریان زنده ، پویا و بی وقفه خود ادامه خواهد داد.

 • برنامه ریزی
 • پایش و ارزیابی
 • مستند سازی سوابق
 • صرفه جویی در وقت و هزینه
 • سازماندهی نیرو های انسانی
 • افزایش تعامل و پویایی سازمانی
 • سرعت در اتخاذ تصمیمات مدیریتی
 • دسترسی به گزارش های تحلیلی و تخصصی

تبدیل واحد آموزشی به مرکز فعالیت های ویژه مذهبی و فرهنگی در سطح شهر:انقـلاب اسـلامی بر پایه آرمـان های بزرگی شکل گرفت که اسـتقرار و پیـاده سازی آن مـسـتلزم ایـجـاد تغـییرات بنیادین در عرصـه های مختلف جامـعـه بود . از جـمله کارآمدترین ، حساس ترین و کلیدی ترین آن مدرسه بود که متاسـفانه مورد غفلت و کم کاری قرار گرفت . کوشش های بی هدف ، تغییرات پی در پی مدیریتی و دگرگونی نظام های آموزشی منجر به آسـیب های فـراوانی گردید.
درعـرصـه نیاز های معنـوی دانش آموزان نیزکاسـتی های فراوانی به چشم می خـورد. در یک کلام حتـی با چشـم پوشـی از مشـکلات آمـوزشــی موفـق به ارایه یک الگـوی تربیت دینی و معنوی نشده ایم . بر این باوریم که نیازهای اعتقادی فرد دانش آموز در عصر امروز از تمایزات فراوانی با نیاز های سایر افراد جامـعـه برخـوردار اسـت. این فهم خود نیازمـند فراهـم آوردن عرصـه ای دیگـر برای جوابگویی به آن اسـت. در این الگو تعـدادی از مدارس امکان تبدیل شـدن به مـراکـزی فرهنگـی و دینـی دارند تا بتوان نسل جدید را با مفاهیمی آشنا ساخت که نسل های پیشین را برای انقلاب و دفاع مقدس تربیت نمود . پاره ای از فعالیت های این بخش به قرار زیر است:

 • ایجاد ارتباط بین سـایر فعالیت های آموزشی مانند زبان انگلیسی ، علوم اجتماعی ، تربیت بدنی با مفاهیم دینی و اعتقادی درقالب پروژه ها و جشنواره های بین رشته ای
 • ترویج فعالیت های خیریه ( در سطح شهر ) با جلب مشارک اولیای محترم
 • اهتمام به برگزاری اثر بخـش برنامه های ویژه مذهبـی مانند : ماه مبـارک رمـضـان
 • ( شب های قدر) و ماه محرم(متناسب با حضور این نسل و خانواده هایشان)
 • برگزاری دوره های آموزش قرآن کریم ویژه والدین
 • برگزاری مراسـم اعتـکاف دانش آموزی با هدف انس و ارتباط معنـوی و هم چنیـن آشنایی با مراکز مذهبی

طراحی و پیاده سازی مفاهیم ، الزامات ، حوزه ها و فاز های اجرایی (( مدرسه هوشمند )):فقـدان یک تعریف قابل قبول از مفـهوم (( مدرسه هوشـمند )) زمینه را برای بسـنده کردن به دسـترس ترین تعریف ها تا گسـترده شـدن دامـنه آن فراتر از مولـفه های یک مدرسـه انجامیـده اسـت . از جمله عـوامل پیچیدگـی ، تحـولات سـریع و بنیادین در حوزه فناوری است که انتظارات ما را ازاین حـوزه دایم افزایش می دهـد اما در عین حـال مسـئله مـهـم تر فهـم و هـضـم این تحـولات و به عـرصــه عمل آوردن دسـتاوردهای جدید مبتنی بر پاسخگویی به نیاز هاست. نیاز هایی که همواره پاسخگوی همان مشکلات سنتی و آسیب هاست . نیروی انسانی البته با این سرعت ، توان انطباق نداشـته و در نتیجـه هوشمـند سـازی به ((زینت المدارس)) ما مبدل مـی شـود باری افزون بر بارهای موجود بردوش نیروی انسـانی . طراحی و پیاده سازی مفاهیم الزامات، حـوزه ها و گام های اجـرایی در واقع پیش نیاز درک ، جذب و بهره گیری از مواهب هوشمند سازی است . پرهیز از ذوق زدگی در برابر دستـاورد های نوین و برخـورداری متناسـب از این سـفره گـسـترده نیازمند رسیدن به بلوغی اندیشـه ای است . گستردن مرز های مدرسـه هـوشـمند مستلزم توجه دقیق به مفاهیم این حوزه است.

 • تغییر رویکرد روش
 • تدریس در کلاس
 • طراحی وب سایت و پیاده سازی شبکه کامپیوتر ها و دوربین ها
 • تهیـه بانکـــــــــ محتوای الکترونیک
 • تدارکـــــ سخت افزار
 • طراحی و اجرای دوره های آموزشی دبیران و پرسنل
 • طراحی دوره های آموزشـــــــــــــی دانــــش آموزان جذاب سازی و آسان سازی آموزش
 • تغییر الگوی تکالیف دانش آموزی

مدرسه دوزبانه:بهره گیری از دستاورد های جهانی در زمینه تجـارت ، اقتـصـاد ، فرهـنگ ، آمـوزش ، دیپلماسی و… نیازمند تربیت نیرو هایی است که با دارا بودن پشتوانه فرهنگ بومی کنش جهـانی داشـته باشـند . اندیشه جهانی بر بسـتری از ارتباطـات و اطلاعـات استوار است که کشور ها ، شرکت ها و افراد را قادر می سازد تا بر سر این شاهراه ارتباطی کسـب منفعت نمایند. دوری از این جهان و فضا های وابسته اش در واقع محـرومیت به ارمغان می آورد. ((زبان)) از جملـه الـزامات حضوری کنشـمند در این بازار پر سود است و مفهوم مدارس بین المللی بر این پایه استوار است .از دیگر فقدان های دردناک ، عدم توانایی در تعریف و تاسیس نهاد هایی است که بتواند این رسالت را بر دوش کشدتا ضمن حفظ هویت فرهنگی ازمواهـب جهانی بهره مند و در ادامه ، جهـان را از مواهـب اندیشه های ناب ایرانی اسـلامی برخوردار گرداند تربیت نیروی انسانی با توانمندی های ارتباطی ، علمی و عملی و با استاندارد های جهانی نوید بخش آینده ای درخشان خواهد بود . اهم فعالیت های صورت پذیرفته در این راست:

 • شروع برنامه دو زبانه از پایه دوم دبسـتان و آماده سـازی زبان آموزان برای دریافت مدارک بین المللی
 • اختصاص 3 جلسه در هفته به آموزش زبان ( در حال حاضر زبان انگلیسی ) در برنامه مصوب درسی
 • انتخاب و بکارگیری متد های نوین درتدریس زبان انگلیسی و تاکید بر هر چهارمهارت اصلی در زبان آموزی
 • شناسایی ، آموزش و جذب معلمان واجد شرایط
 • پایش عـملکرد در حین دوره و پس از آن و برگزاری کارگاه هـای عـملی برای هم افزایی و افزایش مهارت های حرفه ای معلمان
 • تولید محتوای معلم ساخته برای هر جلسه تدریس ( مبتنی بر کامپیوتر)
 • بهره گیری از جدید ترین فناوری ها در زمینه تجهیزات هوشمند سازی با هدف افزایش جذابیت و تعامل کلاسی
 • زبان آموز محور بودن کلاس ها و تنظیم طرح درس مبتنی بر افزایش کنش زبان آموز

آموزش مجازی:طراحی سیستم های نوین آموزشی و بهره گیری از ابزار تکنولوژیک در حوزه آموزش با قصد بالابردن راندمان یادگیری صورت می پذیرد. این چرخه توقف ناپذیر همواره نسـبت به افزایش یادگیری ، کاسـتن از مشـکلات و بهره برداری از فرصـت های یادگیری متفکر اسـت . عـناصر جـذابیت ، تعـامـل ، تدارک ابزار ، تصـویر گـرایـی ، فـعـالیت گـروه ارتباطـات بین درســی و … همگـی با هـدف افـزایش بـهـره وری ، یادگـیری پایدار و ترغیب سـازی استوار اسـت. این یک واقعیت اسـت که نظام آموزش رسـمی در شرایط حاضر قادر به تامین خواسته یادگیری مطلوب نیست بازار پر رونق آمـوزشـگاه هـای آزاد زبان ، تقـویتی ، کـنـکور و هم چنین کـلاس های خصوصـی موید این مدعاسـت . تقویت کار آمدی مدارس اولـویت اسـاسـی نظام آموزشی برای برون رفت از این معرکه خواهد بود. پیشنهاد ما در عین بهره گیری از سایر برنامه ها و تدارکات استفاده از مزایای آموزش مجازی می باشد. در زیر به پاره ای از این ویژگی ها اشاره می شود:

 • کاستن از هزینه کلاس های خصوصی و آموزشگاه های آزاد
 • صرفه جویی در زمان با ارایه سرویس مجازی در منازل و اماکن مختلف
 • حرکت به سوی ایجاد عدالت اجتماعی در زمینه آموزش
 • با برخورداری محروم ترین دانش آموزان از برجسته ترین اساتید
 • ایجاد تحرک حرفه ای در معلمان کشور و بالا بردن سطح مهارت های تدریس
 • امکان بهره گیری از محتوای الکترونیکی با در نظر گرفتن جذابیت
 • تصویرگرایی و تعامل فردی و گروهی
 • امکان مشاهده عملکرد معلمان توسط اولیای دانش آموزان
 • کنترل بیشتر خانواده بر عملکرد و برنامه مطالعاتی فراگیر
 • امکان استفاده از آرشیو کلاس های آنلاین در زمان دلخواه

برنامه های مشاوره:واژه هایـی مانند ناهنجاری های فـردی ، آسـیب های اجـتمـاعی ،ضـعـف مـهـارت های ارتباطی و آسیب های نو ظهوری مانند فضای مجازی ، شکاف نسلی ، افزایش سطح اضطراب و استرس های محیطی و … اموری پدید آمده در بستر جوامع جدیدند . مـعـادلات پیچیده و مبهمی که برای کاسـتن یا رهایـی از اثرات منفی آن در عین بـهـره مند شدن از مواهـب آن نیازمـند خبرگانی هسـتیـم که بتوانند در این صـحنه پر تلاطـم کـشـتـی خانواده ها را با سـلامت به مقصد رهنمون کنند.پیچیدگـی های درون آدمی و آسیب پذیری عواطف در کودکان، ما را در طی مسیر پیش رو دچار مشکلات فراوانی نموده است.

از جمله مهم ترین آنها هدایت فرزندانمان در کشاکشِ بحران های طبیعی و تبعات ناشـی از جوامـع جدید اسـت . این یک واقعیت اسـت که برنامه های تمـهید برای پیش گیری از عـوارض تـحـولات به هـیچ وجـه از کـفـایت لازم برای جوابگـویی به سرعت غیر قابل باور تغییرات ندارند . ناگفته پیداست که آسیب پذیرترین قشر در این خصوص فرزندان و نسل نوپای ما هستند.

از ورود مشاور به مدارس و مفهوم مشاوره مدت زیادی نمی گذرد .البته با دو مشکل اساسی ، اول آن که این فعالیت به جای آنکه از دبستان شروع شده و به دبیرستان بیانجامد در دبیرسـتان ها شـروع و خـاتمه یافته . دیگر آن که انتظار خـانواده ها و دانش آموزان از مشـاوره تنها در حد مشاوره تحصیلی اسـت. موارد فوق مقدمه ای برای بر شماری فعالیت های زیر می باشد و برای شرح آن نیازمند به مجالی فراخ تر هستیم.

 • ارایه تعریف از فعالیت مشاوره ، نقش مشاور ، خانواده و هم چنین سرویس های جدید
 • ارایه سرویس های مشاوره ای در گرایش های مشاوره خانواده ، روانشناختی ، مطالعاتی و … ( در تمام مقاطع تحصیلی به صورت تخصصی توسط کارشناسان هر حوزه
 • دسته بندی برنامه های عمده (( مشاوره)) در چهار زیر گروه:
  • شناسایی آسیب های رایج از طریق دریافت اطلاعات فرم ها و پرسشنامه های استاندارد شده و تجارب ثبت شده
  • پیش گیری از آسیب ها از طریق تدارک برنامه ها و آموزش لازم برای دانش آموزان ، خانواده ها ، معلمان و پرسنل
  • کاستن از آسیب های موجود از طریق رصد و ثبت اطلاعات ، گزارش ها و هم چنین مراجعه به اولیای دانش آموزان
  • طراحی برنامه رشد هدف از اجرای سه مرحله قبل فراهم آوردن فضای مناسب برای رشد همه جانبه بر مبنای استعداد های فردی است
 • ورود و ثبت کلیه اطـلاعـات مربوط به (( مشـاوره )) در سـیسـتم EMIS با ایجاد دسترسی های تعریف شده
 • ایجاد بانک اطـلاعاتی با هدف شـناسـایی عـلمی آسیب ها برای ارایه راهکار هـای رشدی
 • اختصاص ساعات حضور برای مشاور در هر کلاس درس ( یک هفته در میان ) برای آموزش مهارت های زندگی و پاسخگویی به سوالات و مشکلات دانش آموزان
 • امکان دریافت وقت ملاقات با مشاور از سوی دانش آموز و خانواده از طریق (( EMIS )) سیستم ( با هدف تمرکز بر شناسایی و کاستن از آسیب های مشاهده شده )
 • دعوت از اولیا یا دانش آموزان از سوی مشاوره ( به صورت فرد یا گروه ) بر مبنای اطلاعات دریافتی و تحلیل های سیستمی
 • پاسخگویی به نیاز های روز و واقعی اولیا از طریق برگزاری سمینار های آموزشی به صورت کارگاهی با موضوعاتی مانند آسیب های نوظهور شکاف نسلی ، اعتیاد و …

برنامه تربیت بدنی:تربیت بدنـی عـلاوه بر تامین نیاز های بازی و سـرگـرمی نسـلِ نوخاسـته باید در بر دارنده رشد بدنی ( مطابق با استانداردها ) و پیش گیری و درمان ناهنجاری های جسمی ( مانند چاقی ، لاغری ، مشکلات استخوانی و … ) باشد. (( آمـوزش )) علاوه بر بازی و سرگرمی از الزامات تربیتِ بدنی است .آموزش تخصصی دانش آموزان در رشـته مختلف ورزشــی که با رغبت فرد و اسـتعداد سنجی علمی همراه شـده باشـد ؛ ضـمن بهره گیری از مواهب رشدی موجب بروز استعداد های ویژه در عرصه هایقـهرمانی خواهـد بود. این خـود در ادامه گسـترش ورزش را در سـطح جامـعه به ارمغان می آورد سلامت جسم و بالندگی جسمی ؛ سلامت و بالندگی روح و روان را در پی خواهد داشـت . از دیگر ارکان برنامه ، تغذیه و کار کرد های آن اسـت که در ارتباط مدرسـه با کارشـناسـان تغذیه هدایت و پی گیری می شـود . ثبت اطلاعـات بدنـی ، پایش سیستمی به کمک نرم افزار و دستگاه آنالیز بدن و گزارش های میدانی توسط مربیانِ مـتخصص تکمیل کننده این فرایند مـی باشد . هم چنین صـدور گـزارش های مکتوب دو یا سـه مـاهـانه حاوی اطلاعات رشـد بدنـی و مهارتـی برای خانواده هـای محترم تضمین کننده اجرای مطلوب این برنامه می باشد.

 • افزایش ساعات ورزشی از یک به سه جلسه در هفته
 • توجه به موضوع آموزش در کنار بازی و سرگرمی
 • تنوع رشته های ورزشی با اولویت رشدی
 • ایجاد فضای شاداب و با نشاط
 • اهتمام ویژه به مقوله تغذیه
 • تدوین سیلابس آموزشی در پایه ها و رشته های ورزشی
 • توجه به نقش الگویی تیم های ورزشی
 • تجهیزات تخصصی ورزشی
 • رغبت سنجی ورزشی
 • ساخت و آماده سازی میدان های ورزشی
 • به کار گیری مربیان تخصصی
 • استعداد یابی علمی

پروژه های مشترک با اداره کل آموزش و پرورش استان:جشنواره تدریس گروه های دانش آموزی :
نقـش تـدریس برای گـروه هـای دانش آموزی برای اولـین بار ( در سـطح جهـان ) توسط این مجتمع طراحی ، پیاده سازی و اجرایی گردید که به مدت 11 سال در سطح مجتمع و به صورت جشنواره داخلی برگزار شد . در سه دوره برگزاری این جشنواره در سـطح شیراز ، برای کـشوری شـدن آن نیز مذاکرات خوبی در سـطح معاونت محترم وزیر صورت پذیرفته است

جشنواره گلستان خوانی:
از پیش دبستانی تا پیش دانشگاهی در سطح استان برگزار شده و برنامه ریزی برای اجرای کشـوری آن در دسـت انجام اسـت . ایده جشنواره ، برنامه اجرایی و آموزش داوران توسط این مجتمع صورت پذیرفته است

حضور در نمایشگاه شهر زیبا:
به نمایندگـی از اداره کل و کسـب مـقام اول پر بازدیدتریـن غـرفه نمایشـگاه ، با موضوع هوشمند سازی که با شرکت ادارات و سازمان های مختلف در سطح استان صورت پذیرفتسایر فعالیت ها:برنامه حذف کیف مدرسه از پایه های اول و دوم دبستان
برپایی جشنواره های تولیدات دانش آموزی و بازارچه فروش محصولات
طراحی و چاپ کارت های چهل حدیث و اجرای مسابقه ((حافظان چهل حدیث))
تالیف ، تدوین و چاپ رنگی بیست عنوان کتاب کمک آموزشی توسط کارشناسان مجتمع
برنامه سالن مطالعه
باشگاه کنکور
کانون پیشرفت
تکلیف در مدرسه (ویژه ابتدایی ها)مجتمع آموزشی فرهنگی هوشمند امام رضا(ع) – ناحیه یک شیراز

دیدگاه‌ خود را بنویسید